STATUT STOWARZYSZENIA

Wrocławskie Stowarzyszenie Fortyfikacyjne”

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wrocławskie Stowarzyszenie Fortyfikacyjne

 2. Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą w brzmieniu: WSF

 3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989 r (Dz. U. 1989 r. poz. 104 z późniejszymi zmianami), oraz niniejszego STATUTU i posiada osobowość prawną.

 4. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

 

§ 2

 

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław,

 2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji swoich celów, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polski.

 3. Stowarzyszenie może współpracować lub wspierać krajowe i międzynarodowe organizacje o podobnym profilu działania i o zbliżonych celach

 

§ 3

 

 1. Czas działania Stowarzyszenia jest nieoznaczony.

 2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników oraz powoływać biura.

 3. Stowarzyszenie może używać odznak oraz pieczęci okrągłych i podłużnych, z nazwą, adresem, oraz numerami REGON, NIP, KRS.

 

 

Rozdział II

 

Cele Stowarzyszenia

§ 1

 

Celem Stowarzyszenia jest:

Celem Stowarzyszenia jest rewaloryzacja i eksponowanie historycznych wartości wrocławskich fortyfikacji jako dóbr kultury materialnej, popularyzacja wiedzy i badanie historycznych umocnień (fortyfikacji). Celami Stowarzyszenia jest ponadto propagowanie i popularyzacja wiedzy historycznej o kraju i regionie oraz wspieranie działań kulturalnych w mieście o podobnym charakterze

 

 

§ 2

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

 1. Ochronę dóbr kultury materialnej, jakimi są historyczne umocnienia
 2. Rewitalizację i opiekę nad wybranymi umocnieniami.
 3. Badanie i inwentaryzacja zachowanych reliktów historycznych fortyfikacji.
 4. Organizację wystaw, wycieczek i pokazów związanych z celami Stowarzyszenia
 5. Organizację konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów związanych ze statutowymi celami Stowarzyszenia.
 6. Wydawanie publikacji poświęconych fortyfikacjom i historii
 7. Badanie oraz studia nad historią i fortyfikacją.
 8. Eksponowanie historycznych umocnień w krajobrazie miasta
 9. Organizowanie imprez o charakterze kulturalnym
 10. Gromadzenie środków na cele statutowe Stowarzyszenia.

 

 

 

 

 

Rozdział III

 

Członkowie Stowarzyszenia ich prawa i obowiązki

 

 

§ 1

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 

 1. Zwyczajnych
 2. Wspierających
 3. Honorowych

 

 

§ 2

 

Członkami Stowarzyszenia mogą być:

 

 1. Osoby fizyczne, chcące realizować cele wyznaczone przez niniejszy Statut
 2. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi Stowarzyszenie.

 

§ 3

 

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna mająca zdolność do czynności prawnych, która utożsamia się z celami Stowarzyszenia zawartymi w Statucie i jest gotowa je realizować.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwała podjętą, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji
 3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową bądź merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia
 4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji
 5. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu.
 1. Obowiązkiem członka zwyczajnego jest:
  1. Czynnie współdziałać w realizacji programu Stowarzyszenia,
  2. Brać czynny udział w inicjatywach, działalności i pracy Stowarzyszenia,
  3. Realizować postanowienia Walnego Zebrania Członków, oraz Zarządu,
  4. Regularnie uczestniczyć w zebraniach, posiedzeniach i spotkaniach Stowarzyszenia,
  5. Uczestniczyć aktywnie w ramach zespołów organizowanych przez Stowarzyszenie.
  6. Dbać o dobre imię Stowarzyszenia.
  7. Regularne płacić składki, przewidziane dla członków zwyczajnych.
 1. Prawem członka zwyczajnego jest:
  1. Uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia.
  2. Czynne i bierne prawa wyborcze do władz Stowarzyszenia
  3. Występowanie z wnioskami do odpowiednich władz Stowarzyszenia,
  4. Otrzymywanie informacji o inicjatywach i działalności Stowarzyszenia,
  5. Uczestniczenie w inicjatywach Stowarzyszenia, w szczególności w działaniach artystycznych i informacyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie,
  6. Korzystać z pomieszczeń, sprzętu i wydawnictw gromadzonych przez Stowarzyszenie w celach zgodnych z działalnością statutową,
  7. Korzystać z wszelkiej pomocy Stowarzyszenia.

 

 

§ 4

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni

 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązania się z zdeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał Stowarzyszenia.

 

§ 5

 1. Członkiem zwyczajnym może być małoletni poniżej 16 lat, za zgodą przedstawicieli ustawowych, bez prawa udziału w głosowaniach na zebraniach Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia, oraz bez prawa do korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
 2. Członkiem zwyczajnym może być małoletni w wieku od 16 do 18 lat bez prawa do korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
 3. Członkami Stowarzyszenia mogą być także cudzoziemcy w tym obywatele Unii Europejskiej, niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

 1. Obowiązkiem wszystkich członków Stowarzyszenia jest przestrzeganie Statutu, regulaminów i uchwał oraz decyzji władz Stowarzyszenia, a także dbanie o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 9

 1. Karami za naruszenie Statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia są: upomnienie, nagana, zobowiązanie do wykonania dodatkowych prac na rzecz Stowarzyszenia, zawieszenie w prawach członka oraz wykluczenie z grona członków Stowarzyszenia.

§ 10

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. Dobrowolnej rezygnacji pisemnej złożonej na ręce Zarządu.
  2. Wykluczenie z grona członków przez Zarząd w sytuacji:
   1. Skreślenie z listy członków na mocy uchwały Zarządu za niepłacenie składek członkowskich przez okres przekraczający rok.
   2. Skreśleniu z listy członków, na mocy uchwały Zarządu, jeżeli członek zwyczajny Stowarzyszenia zaprzestał czynnego udziału w pracy Stowarzyszenia przez okres, co najmniej 3 miesięcy.
   3. Z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia.
  3. Śmierci członka Stowarzyszenia.
 2. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia, członek zwyczajny Stowarzyszenia może odwołać się, do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 11

Zarząd Stowarzyszenia może na indywidualny, umotywowany wniosek członka zwolnić go z obowiązku płacenia składek lub zamienić składki na inne równoważne świadczenia.

 

 

 

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

I Przepisy ogólne

§ 1

 1. Uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów (więcej głosów za, niż przeciw), chyba, że Statut stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
 2. Uchwały są ważnie podjęte, jeżeli w zebraniu uczestniczyła minimum 1/3 uprawnionych, chyba, że Statut stanowi inaczej, a wszyscy uprawnieni zostali o zebraniu prawidłowo powiadomieni..
 3. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym.

§ 2

 1. Oświadczenia woli składają w imieniu Stowarzyszenia Prezes wraz z innym członkiem Zarządu działając łącznie.
 2. Zobowiązania majątkowe zaciągają w imieniu Stowarzyszenia działając łącznie Prezes i Skarbnik.

§ 3

 1. Szczegółowy regulamin, określający sposób zwoływania zjazdów członków Stowarzyszenia, przebieg zebrań i posiedzeń, ustalania porządku i prowadzenia obrad, sposobu głosowania i zgłaszania wniosków oraz szczegółów trybu przeprowadzania wyborów, a także inne zagadnienia wskazane w Statucie, uchwala na wniosek Zarządu Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 2. Funkcjonowanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, reguluje regulamin przyjęty przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

II Władze Stowarzyszenia

§ 1

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
 2. Zarząd Stowarzyszenia,
 3. Komisja Rewizyjna.

 

 

§ 2

I. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

 

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i jest zwoływany przez Zarząd, co najmniej, co dwa lata.
 2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest zwoływany przez Zarząd w przypadku:
  1. Podjęcia uchwały przez Zarząd,
  2. Wniosku Komisji Rewizyjnej,
  3. Pisemnego żądania, co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 4. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Zjazd ten powinien odbyć się najpóźniej w ciągu miesiąca od daty podjęcia uchwały, otrzymania wniosku lub żądania, i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.
 5. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Zarząd zawiadamia swych członków, co najmniej 21 dni przed terminem w sposób określony w regulaminie.
 6. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział:
  1. z głosem decydującym członkowie zwyczajni Stowarzyszenia
  2. z głosem doradczym, członkowie wspierającym i członkowie honorowi.
 7. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:
  1. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  2. Odwoływanie Zarządu zwykła większością głosów,
  3. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności i udzielanie absolutorium Zarządowi,
  4. Rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej,
  5. Wytyczanie kierunku, ustalanie programu pracy Stowarzyszenia, zatwierdzanie ogólnego programu i kierunku działań oraz uchwalanie planów działalności, ocena działalności Stowarzyszenia,
  6. Uchwalanie zmian Statutu,
  7. Rozwiązanie Stowarzyszenia większością 3/4 głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,
  8. Nadawanie godności członka honorowego,
  9. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Stowarzyszenia,
  10. Uchwalanie regulaminów,
  11. Rozpatrywanie innych wniosków Zarządu i pozostałych władz oraz wniosków poszczególnych członków Stowarzyszenia
 8. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia wiążą wszystkich członków Stowarzyszenia.

II Zarząd Stowarzyszenia

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się, z 4 do 6 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Sekretarza oraz Skarbnika. Prezesa wybiera Zarząd bezwzględną większością głosów (połowa plus jeden głos). Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie z członkostwem w Komisji Rewizyjnej.
 2. Skład pierwszego Zarządu Stowarzyszenia może zostać wybrany na Zebraniu Założycielskim Stowarzyszenia
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż sześć raz na rok. Zebranie Zarządu zwołuje Prezes, który kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Zarząd.
 4. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub ich zastępcy.
 5. Decyzje Zarządu podejmowane są w formie Uchwał
 6. Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:
  1. Reprezentowanie Stowarzyszenia,
  2. Kierowanie pracą i całością działalności Stowarzyszenia,
  3. Zwoływanie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, przedstawianie projektu porządku obrad, zgłaszanie wniosków i projektów uchwał na zebranie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
  4. Przygotowywanie ogólnego programu działań Stowarzyszenia,
  5. Skreślanie członków Stowarzyszenia,
  6. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, a w szczególności określanie zasad wydatkowania funduszy Stowarzyszenia
  7. Ustalanie wysokości składek członkowskich dla poszczególnych kategorii członków i trybu ich płacenia,
  8. Podejmowanie uchwał w sprawie zawarcia umów cywilnoprawnych, w tym o dotacje, subwencje, darowizny i dofinansowania działalności Stowarzyszenia,
  9. Przygotowywanie wniosków o nadanie godności członka honorowego,
 7. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone w Statucie dla innych władz Stowarzyszenia.
 8. Stowarzyszenie, poprzez decyzję Zarządu może zatrudnić osoby fizyczne do prowadzenia prac na rzecz Stowarzyszenia.
 9. Zarząd składa sprawozdanie ze swej działalności (w tym sprawozdanie finansowe) Komisji Rewizyjnej i Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia. Nie zatwierdzenie sprawozdania i nieudzielanie absolutorium przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia powoduje ustąpienie całego składu Zarządu.
 10. Odwołać Zarząd może Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w głosowaniu, większością kwalifikowana w stosunku 3/4 głosów,
 11. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia nie musi odwoływać całego Zarządu, a jedynie poszczególnych jego członków, powołując w ich miejsce nowych.
 12. W przypadku pisemnej rezygnacji członka Zarządu, jego śmierci bądź innych okoliczności uniemożliwiających mu dalsze sprawowanie funkcji, na jego miejsce powoływany jest nowy członek, wybierany przez Walne Zebranie

III Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na okres 4 lat. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z członkostwem w Zarządzie.
 2. Członkiem Komisji Rewizyjnej może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
 3. Członkowie Komisji rewizyjnej nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu. Członkowie Komisji nie mogą być pracownikami Stowarzyszenia;
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej za swoją pracę nie otrzymują wynagrodzenia.
 5. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. Nad pracami Komisji czuwa przewodniczący Komisji. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są zwoływane przez jej przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku. Przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego członek może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. Bieżąca kontrola działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej,
  2. Występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi,
  3. Składanie wniosków w przedmiocie absolutorium,
  4. Występowanie z inicjatywą zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
  5. Komisja składa sprawozdanie ze swej działalności na zebraniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 7. W przypadku pisemnej rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej, jego śmierci bądź innych okoliczności uniemożliwiających mu dalsze sprawowanie funkcji, na jego miejsce powoływany jest nowy członek, wybrany przez Walne Zebranie.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 1

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.

§ 2

W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia, Stowarzyszenie składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

§ 3

Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje i subwencje według ogólnie obowiązujących zasad, określonych w odrębnych przepisach.

§ 4

Zarząd Stowarzyszenia wyznacza w formie Uchwały, wysokość składek członkowskich

§ 5

 1. Zarząd Stowarzyszenia przeznacza zebrane środki na cele Statutowe Stowarzyszenia, według własnej woli, mając na względzie istotne potrzeby i cele Stowarzyszenia oraz jego dobro, chyba, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w inny sposób zadeklarowało ich przeznaczenie
 2. Zarząd Stowarzyszenia składa sprawozdanie (raport) Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia, ze sposobu dokonywanych wydatków, oraz ich celów i przeznaczenia.

§ 6

 1. Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość i sporządza sprawozdania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 3. Stowarzyszenie opracowuje sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy.

§ 7

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia cały majątek przechodzi na cele wyznaczone przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 1

Zmiana Statutu może nastąpić po uchwaleniu jej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia i po wpisaniu zmian do KRS.

§ 2

Stowarzyszenie może zostać rozwiązane uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.